Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

Dodatek przysługuje w wysokości ;

* 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia oraz

* 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia (od miesiąca następującego po miesiącu w którym dziecko ukończyło 5 lat), do ukończenia 24 lat.

Osoba ubiegająca się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka do wniosku o zasiłek rodzinny dołącza:

* orzeczenie o niepełnosprawności dziecka albo

* orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli dziecko pozostaje pod jego faktyczną opieką.

Dodatek ten przysługuje, w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym, przez okres:

- 24 miesięcy kalendarzowych,

- 36 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, - 72 miesięcy kalendarzowych, jeżeli sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dodatek przysługuje w wysokości 400 zł miesięcznie . Jeżeli dodatek przysługuje za niepełny miesiąc kalendarzowy, jego wysokość jest zmniejszana; za każdy dzień przysługuje 1/30 dodatku miesięcznego.

W przypadku równoczesnego korzystania z urlopu wychowawczego przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przysługuje tylko jeden dodatek. Dodatek nie przysługuje, jeżeli osoba uprawniona:

* bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego pozostawała w zatrudnieniu przez okres krótszy niż 6 miesięcy,

* podjęła lub kontynuuje zatrudnienie lub inną pracę zarobkową w okresie korzystania z urlopu wychowawczego,

* dziecko przebywa w placówce zapewniającej całodobową opiekę przez co najmniej 5 dni w tygodniu, w żłobku albo w przedszkolu, z wyjątkiem:

* dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności przebywającego w żłobku albo w przedszkolu z powodów terapeutycznych,

* dziecka przebywającego w zakładzie opieki zdrowotnej, z wyjątkiem instytucji zapewniających całodobowe utrzymanie, - w innych przypadkach zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

* w okresie urlopu wychowawczego korzysta z zasiłku macierzyńskiego.

Obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego do okresu zatrudnienia wymaganego do nabycia prawa do dodatku zalicza się okres zatrudnienia na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.

Dodatek przysługuje przez 10 miesięcy, od września do czerwca następnego roku kalendarzowego.

Dodatek nie przysługuje w czasie studiów. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycznemu dziecka lub osobie uczącej się. Ustawa przewiduje dwie różne formy dodatku:

1) dodatek z tytułu zamieszkiwania w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum jeżeli uczące się w szkole podstawowej lub gimnazjum dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności – dodatek przysługuje w wysokości 113 zł miesięcznie,

2) dodatek z tytułu z dojazdu do szkoły znajdującej się w innej miejscowości niż miejscowość zamieszkania, w tym przypadku prawo do dodatku przysługuje z tytułu nauki w szkole ponadgimnazjalnej, a także szkole artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki odpowiadający nauce w szkole ponadgimnazjalnej, - dodatek przysługuje w wysokości 69 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu lub opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem nowego roku szkolnego albo rocznego przygotowania przedszkolnego. Dodatek ten przysługuje raz w roku w wysokości 100,00 zł. na dziecko.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od drugiego z rodziców dziecka, ponieważ:

- drugi z rodziców dziecka nie żyje, - ojciec dziecka jest nieznany, - powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone.

Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją.

Wysokość tego świadczenia wynosi 193 zł.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje nie tylko rodzicom biologicznym ( matce lub ojcu dziecka) , ale także:

- opiekunowi prawnemu dziecka

- opiekunowi faktycznemu z tytułu przyjęcia pod opiekę dziecka w wieku do ukończenia przez dziecko pierwszego roku życia, o ile dodatku nie pobrali rodzice lub opiekun prawny dziecka.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka przysługuje jednorazowo w wysokości 1000 zł. W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecko podczas jednego porodu lub przysposobienie więcej niż jednego dodatek przysługuje na każde dziecko.

Wniosek o dodatek, o którym mowa należy złożyć najpóźniej do dnia, w którym dziecko kończy 1 rok życia.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.

Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka.

Dodatek ten przysługuje w wysokości 95 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny