Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

Fundusz alimentacyjny

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017 SĄ PRZYJMOWANE OD 1 SIERPNIA 2016 r.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

Obywatelom polskim.

Cudzoziemcom:

a) jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

b) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich oraz zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 oraz z 2012 r. poz. 589 i 769),

c) przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

a) braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

b) braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku życia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szkole wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Zmiany w wysokości świadczeń z funduszu alimentacyjnego na skutek zmiany wysokości zasądzonych alimentów dokonuje się po wpływie tytułu wykonawczego do komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne od miesiąca, w którym nastąpiła zmiana wysokości zasądzonych alimentów.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

Została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej.

Zawarła związek małżeński.

LISTA DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

zaświadczenie od komornika o bezskuteczności egzekucji;

zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych kwotach w 2015 r.;

prawomocny wyrok zasądzający alimenty;

zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2015r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny, osobno dla każdego członka rodziny , jeśli nastąpiła utrata dochodu);

zaświadczenie z ZUS o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne za 2015r. (wszystkich pełnoletnich członków rodziny);

akt urodzenia dziecka; dowód osobisty;

zaświadczenie z Urzędu Gminy o wielkości gospodarstwa rolnego; zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej (osoby pełnoletnie) lub wyższej;

dokumenty potwierdzające utratę dochodu z roku bazowego (np.: świadectwo pracy);

dokumenty potwierdzające uzyskanie dochodu (zaświadczenie od pracodawcy za drugi przepracowany miesiąc);

zaświadczenie z Urzędu Pracy w przypadku osoby bezrobotnej;

zaświadczenie o stypendiach szkolnych pobranych w 2015 r.;

przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

osoby prowadzące działalność gospodarczą dostarczają zaświadczenie o wpisie lub wypisie do ewidencji działalności gospodarczej; osoby prowadzące działalność gospodarczą w formie karty podatkowej lub ryczałtu ewidencjonowanego wypełniają dodatkowe oświadczenie.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Stanowiska ds. Świadczeń Rodzinnych może domagać się takiego dokumentu.

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny