Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

 GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZANCE z/s w KRZYŻOWICACH

                                                                Krzyżowice 72

                                                              49-332 Olszanka

 

CZYNNY OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU

    W GODZINACH 7.00 - 15.00

Kontakt :

Pracownicy socjalni : 77/412 26 62

gops@olszanka.pl

 

Świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, fundusz alimentacyjny, dodatek osłonowy, dodatek węglowy :

 77/ 412 90 36

opsolszanka2@op.pl

Kierownik : 77/ 412 26 60

Główna księgowa : 77/412 26 61

 

 

 

AKTUALNOŚCI, strona 3:

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Część III

Utworzono dnia 12.01.2021
- niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, - posiadaniu obywatelstwa...
czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Część III

ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Z DNIA 12.01.2021r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach W sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach.

Utworzono dnia 12.01.2021

ZARZĄDZENIE NR 2/2021

Z DNIA 12.01.2021r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

W sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach.

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1282) oraz art.123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz.U z 2020 r. poz. 1876 ze zm.)   zarządzam co następuje:

§ 1

 1. Ogłasza się nabór na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach.
 2. Treść Ogłoszenia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 3. Nabór zostanie przeprowadzony zgodnie z Regulaminem pracy Komisji Konkursowej – załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
 4. Ogłoszenie o przeprowadzeniu naboru zostanie opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Ośrodka i tablicy ogłoszeń w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach.

§ 2

Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

w składzie:

 1. Przewodnicząca Komisji: Zbigniew Dzięgielewski
 2. Sekretarz Komisji: Estera Pawliszyn
 3. Członek Komisji: Joanna Kopij

§ 3

Zadaniem Komisji Konkursowej jest:

 1. Przeprowadzenie rekrutacji wśród kandydatów na stanowisko: Główny Księgowy
 2. Sporządzenie protokołu z prac w zakresie przeprowadzonego wyboru kandydatów,
 3. Uzasadnienie dokonanego wyboru kandydatów albo uzasadnienie nie zatrudnienia żadnego z kandydatów.

§ 4

Zarządzenie  podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                               Kierownik GOPS Olszanka -Zbigniew Dzięgielewski

czytaj dalej na temat: ZARZĄDZENIE NR 2/2021 Z DNIA 12.01.2021r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach W sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach.

Regulamin pracy Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

Utworzono dnia 12.01.2021

Załącznik  do Zarządzenia nr 1/2021 r. z dnia 12.01.2021r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

 

Regulamin pracy Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach.

      § 1

 1. Nabór przeprowadza Komisja Konkursowa, zwana dalej Komisją w składzie 3 osobowym, w tym Przewodniczący Komisji.
 2. Członków Komisji powołuje Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach.
 3. Pracami Komisji kieruje jej Przewodniczący.
 4. Komisja podejmuje decyzję w składzie 3 członków Komisji tym Przewodniczący Komisji.
 5. W skład Komisji mogą wchodzić osoby nie będące pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach a zatrudnione w Urzędzie Gminy Olszanka.

 

§ 2

 1. Rekrutacja na ww. stanowisko przebiegać będzie w dwóch etapach.
 2. Etap pierwszy nastąpi w dniu 22.01.2021r.  i obejmuje weryfikację przez Komisję konkursową dokumentów aplikacyjnych pod względem wymagań formalnych i dopuszczenia do drugiego etapu.
 3. Kandydaci zakwalifikowani do drugiego etapu postępowania dnia 22.01.2021r. zostaną powiadomieni telefonicznie i drogą elektroniczną.
 4. W ramach etapu drugiego w dniu 27.01.2021r. uczestnicy naboru zostaną poddani pisemnemu sprawdzenie wiedzy z zakresu pracy na stanowisku / test sprawdzający / oraz odbędą rozmowa kwalifikacyjną w trakcie której kandydaci odpowiadają na zadawane przez Komisję pytania
 5. Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi w dniu 28.01.2021r.

§ 3

 1. Ocena kandydatów przez członków Komisji dokonywana jest na kartach punktowania określających kryteria przydatności kandydata, wg opracowanego arkusza testowego ( w załączniku).
 2. Członkowie Komisji dokonują oceny punkowej poprzez wpisywania w odpowiedniej rubryce cyfry arabskiej.
 3. Za każde pytanie zawarte w teście uczestnik konkursu może otrzymać od 0 do 3 pkt.
 4. Konkurs wygrywa kandydat, który uzyskał najwyższą łączną ilość punków.

§ 4

 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują obecni na posiedzeniu członkowie Komisji.
 2. Do protokołu dołącza się karty punktowania członków komisji.

§ 5

Niezgłoszenie się kandydata dopuszczonego do drugiego etapu konkursu, niezależnie od przyczyn, eliminuje go z udziału w konkursie.

§ 6

Członków Komisji obowiązuje zachowanie tajemnicy z całości przebiegu postępowania konkursowego.

 

§ 7

Komisja ulega rozwiązaniu z dniem dokonania wyboru.

                                                                                                                                    Kierownik GOPS w Olszance

                                                                                                                                         /-/Zbigniew Dzięgielewski

czytaj dalej na temat: Regulamin pracy Komisji Konkursowej w celu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze: Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Z DNIA 12.01.2021r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

Utworzono dnia 12.01.2021

ZARZĄDZENIE NR 1/2021

Z DNIA 12.01.2021r.

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicachw sprawie  Regulaminu naboru na wolne stanowiska  urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

 

Na podstawie   art.  33 ust.3 i 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713, 1378), art.123 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  ( Dz.U z 2020 r. poz. 1876, zm. Dz. U. z 2020 r., poz. 2369 ) oraz  art.  11  ust.1  ustawy z dnia  21 listopada  2008r.  o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2019 r. poz. 1282)  zarządzam , co następuje :

 

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin naboru  na wolne stanowiska urzędnicze – Główny Księgowy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach 

 § 2

 

Zarządzenie  podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej .

 

§ 3

 

Zarządzenie   wchodzi w   życie  z  dniem podpisania .

 

 

 

                                                                                                                                       Kierownik GOPS w Olszance
                                                                                                                                                                                                                /-/Zbigniew Dzięgielewski

 

 

 

czytaj dalej na temat: ZARZĄDZENIE NR 1/2021 Z DNIA 12.01.2021r. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach w sprawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszance z/s w Krzyżowicach

BANK ŻYWNOŚCI - PODPROGRAM 2019 – Efekty

Utworzono dnia 09.11.2020

PODPROGRAM 2019 – efekty

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance przy współpracy z Bankiem Żywności w Opolu z siedzibą w Luboszycach  realizował Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2019 współfinasowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem było zapewnienie najuboższym mieszkańcom Polski pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020.

Osoby potrzebujące otrzymały bezpłatnie artykuły spożywcze:

 • warzywne i owocowe (groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat pomidorowy, buraczki wiórki, sok jabłkowy, powidła śliwkowe);
 • skrobiowe (makaron jajeczny, makaron kukurydziany bezglutenowy, ryż biały, kasza gryczana, herbatniki maślane),
 • mleczne (mleko UHT, ser podpuszczkowy dojrzewający),
 • mięsne (szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, filet z makreli w oleju),
 • cukier (cukier biały, miód wielokwiatowy),
 • tłuszcze (olej rzepakowy),
 • dania gotowe (gołąbki w sosie pomidorowym).

2. Pomoc żywnościowa trafiła do 61 osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej z terenu Gminy Olszanka.

3. Wydaliśmy osobom potrzebującym:

 -3.28 ton żywności;

  -183 paczek żywnościowych;

4. W ramach Podprogramu 2019 w okresie  grudzień 2019 – wrzesień 2020 roku nie przeprowadzono warsztatów edukacyjnych w ramach działań towarzyszących  dla osób korzystających z pomocy żywnościowej, gdyż pierwszą dostawę produktów żywnościowych otrzymaliśmy w styczniu 2020 roku a w okresie późniejszym przeprowadzenie w/w warsztatów stało się niemożliwe z powodu panującej pandemi Covid-19.

FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - AKTUALIZACJA - PAŹDZIERNIK 2020 rok

Utworzono dnia 02.10.2020

WNIOSKI O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO NA OKRES ZASIŁKOWY 2020/2021  SĄ PRZYJMOWANE

OD 1 LIPCA 2020r. W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

OD 1 SIERPNIA 2020r W WERSJI PAPIEROWEJ.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:

obywatelom polskim;

cudzoziemcom: jeżeli wynika to z wiążących  Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,

osobom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie :  zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa wart.186ust.1pkt3 ustawy z dnia 12grudnia 2013r. o cudzoziemcach (Dz.U. z2020r. poz.35),d)przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.2.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom, o których mowa wust.1, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chyba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 900 zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie wyższej niż 500 zł miesięcznie.

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ww. ustawy oznacza egzekucję, w wyniku, której w okresie ostatnich dwóch miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych.

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemożność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywającemu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności z powodu:

braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmierzających do wykonania tytułu wykonawczego w miejscu zamieszkania dłużnika,

czytaj dalej na temat: FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - AKTUALIZACJA - PAŹDZIERNIK 2020 rok

17 sierpnia 2020 r. dniem wolnym od pracy w GOPS Olszanka

Utworzono dnia 14.08.2020

Informujemy, że dzień 17 sierpnia 2020 r. / poniedziałek / jest dniem wolnym od pracy w GOPS Olszanka za dzień świąteczny przypadający w dniu 15 sierpnia 2020 r.

 

Powyższe jest zgodne z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, który mówi iż:

„każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin”.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY

Utworzono dnia 30.06.2020
UWAGA Od dnia 1 lipca 2020r. przyjmowane są wnioski wyłącznie drogą elektroniczną na następujące świadczenia:   - 300 plus - zasiłki rodzinne - fundusz alimentacyjny   Wnioski przez Internet będzie można składać już od 1 lipca 2020r., przez rządowy...
czytaj dalej na temat: NOWY OKRES ZASIŁKOWY

OGŁASZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Utworzono dnia 01.06.2020

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w OLSZANCE z/s w KRZYŻOWICACH Krzyżowice 72   OGŁASZA NABÓR KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE: REFERENTA w księgowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszance Liczba osób i wymiar...

czytaj dalej na temat: OGŁASZENIE W SPRAWIE NABORU KANDYDATA NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Punkt Pomocy Kryzysowej dla mieszkańców Gminy Olszanka

Utworzono dnia 29.05.2020

Punkt Pomocy Kryzysowej dla mieszkańców Gminy Olszanka

Pogoda

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2023
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 41

W poprzednim tygodniu: 33

W tym miesiącu: 12

W poprzednim miesiącu: 156

Wszystkich: 8758